co się wydarzyło

CO SIĘ WYDARZYŁO ?

Sporo…

Koniecznie zaprenumeruj bezpłatnie ten blog ( ➡ po prawej ➡ ).

Mia­łem przy­jem­ność spo­tkać się wczo­raj z wła­ści­cie­lem tego domu, który opi­sy­wa­łem TUTAJ. I co się wydarzyło? Pomimo tego, że wyszło parę kolej­nych „kwiat­ków”, choćby w postaci prze­cie­ka­ją­cego dachu czy odpa­da­ją­cych pły­tek, to o żad­nych nego­cja­cjach nie było już mowy.
A to rodzi dla mnie kilka wyzwań (wolę słowo „wyzwa­nie” zamiast „pro­blem” – bar­dziej moty­wu­jące i od razu nasta­wia Cię odpo­wied­nio, pisa­łem o tym w arty­kule o 10 spo­so­bach na moty­wa­cję).
Wiem już, że nie wystar­czy mi pie­nię­dzy na zakup domu, a na kre­dyt mam szanse nie­wiel­kie. Bra­kuje tro­chę i mam nieco ponad 3 mie­siące, by tę sytu­ację roz­wią­zać.
Oczy­wi­ście mogę cze­kać na cud i liczyć na to, że ktoś mi zrobi pre­zent i da pie­nią­dze, lub że wygram w Lotto, no ale… Dla mnie CUD od zawsze ozna­cza „Czas Unieść Dupę”, wybacz­cie to słow­nic­two;)

Poży­czyć też nie mam od kogo, a przy­naj­mniej nie koja­rzę takiej moż­li­wo­ści, więc muszę jed­nak sam zadzia­łać.

JAKIE SĄ ROZWIĄZANIA?

Jest wysta­wiona na sprze­daż moja dawna firma wraz z peł­nym wypo­sa­że­niem (Agen­cja Arty­styczna ze sprzę­tem do obsługi muzycz­nej imprez – gdyby ktoś był zain­te­re­so­wany, pro­szę o wia­do­mość na kon­tak­t@wiej­skie­in­spi­ra­cje. pl)
Będę rów­nież wyprze­da­wał sporo sprzętu, wypo­sa­że­nia, mebli, ksią­żek, cza­so­pism, a nawet ubrań – będę infor­mo­wał na bie­żąco – obser­wuj­cie na , może komuś z Was coś się przyda.

Furtka możliwości

Wiej­skie Inspi­ra­cje też otwie­rają przede mną roz­ma­ite furtki, więc trzeba tę szansę rów­nież wyko­rzy­stać. Być może tra­fię na Polak Potrafi, jak już kie­dyś wspo­mnia­łem i dzięki pomocy wielu wspa­nia­łych ludzi uda się zre­ali­zo­wać marze­nie.

Ponie­waż pro­jekt cie­szy się Waszym zain­te­re­so­wa­niem, jest rów­nież szansa na zdo­by­cie spon­sora. Wszę­dzie tam, gdzie jest zain­te­re­so­wa­nie ludzi, jest i zain­te­re­so­wa­nie spon­so­rów.

I tu poja­wia się kolejne wyzwa­nie.

Ten pro­jekt jest naprawdę fajny, wszy­scy o tym wiemy i jak do tej pory podoba się 99% osób. Jest jed­nak jesz­cze zbyt mało znany, bym mógł zgło­sić się do jakie­goś spon­sora. Z kolei czasu jest za mało, bym mógł Wiej­skie Inspi­ra­cje zupeł­nie sam, tak jak do tej pory, roz­wi­nąć do odpo­wied­niego poziomu.

Chcę więc ład­nie popro­sić Was, Dro­dzy Czy­tel­nicy, o pomoc.
Jeśli ktoś będzie zniesmaczony moją prośbą, trudno, muszę to przełknąć, wziąć na klatę. Ale daję tutaj, w Wiej­skich Inspi­ra­cjach, całe swoje serce, 100% sie­bie i swo­ich umie­jęt­no­ści i cały mój czas, by dać Wam coś war­to­ścio­wego, co każdy może polu­bić, poko­chać, poczuć w tym odro­binę samego sie­bie. I jeśli cza­sem sytu­acja wymaga zej­ścia z pie­de­stału i popro­sze­nia o pomoc, to zro­bię to. Jestem nor­mal­nym czło­wie­kiem, jak każdy z Was, który marzy i wie, że marze­nia można zre­ali­zo­wać. Tylko nie zawsze da się samemu… Czę­sto potrzeba w życiu innej pomoc­nej dłoni, która sprawi, że za jakiś czas i ja będę mógł podać taką pomocną dłoń kolej­nej oso­bie.
I żeby ktoś mnie źle nie zro­zu­miał… Nie pro­szę Was abso­lut­nie o pie­nią­dze. Cho­dzi mi tylko o kil­ka­na­ście sekund, może minut Waszego czasu i zaan­ga­żo­wa­nia. Tylko tyle wystar­czy, by pomóc roz­wi­nąć się Wiej­skim Inspi­ra­cjom na tyle, by zostały zauwa­żone.

Na szczęście to proste


Social Media - podziel się ikony SMWystar­czy, że pod każ­dym arty­ku­łem, który prze­czy­ta­cie, nawet pod tym tutaj, zosta­wi­cie zda­nie komen­tarza, może nawet kilka zdań;). Są też poni­żej tre­ści przy­ciski do udo­stęp­nia­nia na media spo­łecz­no­ściowe, można wyko­rzy­stać.


Z kolei na pod postem, który prze­czy­ta­cie wystar­czy klik­nąć „Lubię to”, zosta­wić komen­tarz, czy udo­stęp­nić, jeśli spodoba Wam się treść. Wbrew pozo­rom to daje naprawdę wiele, a nic nie kosz­tuje.
Social Media - ikonki polubień


Możesz też na FB, użyć przy­cisku „Udo­stęp­nij” pod zdję­ciem tła na samej górze, by pole­cić tę stronę.
Social Media - udostępnij

Social Media - oznaczenieMożesz ozna­czać Wiej­skie Inspi­ra­cje, gdy komen­tu­jesz coś zwią­za­nego z tema­tem (wpi­su­jąc @Wiej­skie Inspi­ra­cje i zazna­cza­jąc wła­ściwą pozy­cję z Ziem­niacz­kiem Pyr­kiem).

 


Można zro­bić dużo wię­cej, by pomóc (i rów­nież to nic nie kosz­tuje).

Można zasub­skry­bo­wać kanał Wiej­skich Inspi­ra­cji na YouTu­bie (to BARDZOOOO pomoże):
www. youtube. com/c/Wiej­skieInspi­ra­cjePL,
obser­wo­wać pro­fil na Insta­gra­mie:
www. insta­gram. com/wiej­skie­in­spi­ra­cje. pl.

YouTube Instagram

I naj­więk­szą pomocą, na jaką mogę od Was liczyć, to zapro­sze­nie Waszych zna­jo­mych do polu­bie­nia Wiej­skie Inspi­ra­cje na  – to jest MEGA OGROMNA POMOC i bar­dzo pro­sta do zro­bie­nia.
Na kom­pu­te­rze, lap­to­pie to dosłow­nie 3 klik­nię­cia: po wej­ściu na Wiej­skie Inspi­ra­cje w kolum­nie po pra­wej stro­nie jest opcja „Zaproś zna­jo­mych”
Social Media - zaproś znajomych
(jeśli jej nie widzisz to pod zdję­ciem tła na samej górze, obok przy­cisku „udo­stęp­nij” jest przy­cisk „…” (trzy kropki) – kli­ka­jąc w niego rów­nież masz opcję „Zaproś zna­jo­mych”.
Social Media - udostępnij
Po klik­nię­ciu ukaże się lista zna­jo­mych, a nad nią opcja „Zaznacz wszyst­kich”. Zazna­czasz i kli­kasz „Wyślij zapro­sze­nia” na dole.
Social Media - zaznacz
I to wszystko – kilka sekund, a pomoc WIELKA. Na tele­fo­nie nie­stety klika się ręcz­nie w każ­dego zna­jo­mego, ale idzie to w miarę szybko.

Wielkie serce zawsze pomaga

Jeśli możesz pomóc jesz­cze jakoś ina­czej, masz jakiś pomysł lub radę dla mnie – pisz śmiało na lub na priv FB – zawsze odpi­suję.

A może Ty jesteś już bar­dziej zna­nym niż ja blo­ge­rem, vlo­ge­rem, influ­en­ce­rem i jeśli mój pro­jekt Ci się podoba to możesz i zechcesz pomóc? Będę bar­dzo wdzięczny za każdą dobrą, pomocną dłoń.
______________________
Prze­pra­szam, jeśli kogoś ura­zi­łem moją prośbą o pomoc.
Dzię­kuję każ­demu, kto pomoże. Daj­cie znać w komen­ta­rzu, czy mogę na Was liczyć – chciał­bym móc podzię­ko­wać każ­demu z osobna, a może kie­dyś i oso­bi­ście.
WAŻNE. Dodając komentarz zaznacz opcję „Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach”. Czemu? Ponieważ odpisuję na Twoje komentarze, czasem zadaję Ci pytania, ale nie zawsze o tym wiesz. A często liczę na Twoją odpowiedź i na Twoje zdanie. Warto, byś dostawał powiadomienie o mojej odpowiedzi, tak jak ja o Twojej. Dzięki!

Adam z Wiejskie Inspiracje - kupię dom na wsi

Z góry dzię­kuję wszyst­kim życz­li­wym oso­bom

Dzię­kuję, że jeste­ście i wspie­ra­cie

Adam

 

 


Zapisz się również do wiejskiego, inspirującego Newslettera:
WAŻNE LINKI

Jeśli jesz­cze nie oglą­da­łe­ś/aś mojej histo­rii, w któ­rej opo­wia­dam o co cho­dzi z Wiej­skimi Inspi­ra­cjami – warto od tego filmu zacząć TUTAJ.

Dodaj komentarz