dla dobra zwierząt

Co ludzie robią dla dobra zwie­rząt?

Sporo, ale tylko niektó­rzy…

Koniecznie zaprenumeruj bezpłatnie ten blog ( ➡ po prawej ➡ ).

Los zwie­rząt nie jest mi obcy od zawsze. Nawet wspól­nie z jed­nym z moich pro­jek­tów zaczą­łem współ­pra­co­wać ze Sto­wa­rzy­sze­niem Otwarte Klatki. I dzi­siaj wysko­czyło mi powia­do­mie­nie o nowym fil­mie na ich kanale, co było zacząt­kiem do dal­szych dzia­łań, o któ­rych prze­czy­ta­cie poni­żej. To ten film:
I choć ten film nie zawiera żad­nych dra­stycz­nych scen, nie poka­zuje jak to jest naprawdę na takich fer­mach, to wiele daje do myśle­nia i zro­zu­mie­nia, o co tak naprawdę cho­dzi w tym „bizne­sie”. Uży­łem cudzy­słowu, gdyż zupeł­nie ina­czej wyobra­żam sobie praw­dziwy biznes. A tutaj mamy do czy­nie­nia z pro­ce­de­rem pole­ga­ją­cym na tym, że jedna „istota” (wła­ści­ciel, firmy, kor­po­ra­cje) bogaci się zara­bia­jąc pie­nią­dze na okrut­nym cier­pie­niu innych istot (w tym przy­padku zwie­rząt) oraz oszu­ki­wa­niu, a wręcz zatru­wa­niu kolej­nych istot (kon­su­men­tów).

Reak­cje po fil­mie i moje dal­sze dzia­ła­nia

Nie ma się co dzi­wić, że Vice-prze­wod­ni­czący Euro­par­la­mentu nie został wpusz­czony na teren fermy. Myślę, że to, co zoba­czyłby w środku wpły­nę­łoby na natych­mia­stowe i kon­kretne dzia­ła­nia. Wła­ści­ciel naj­wi­docz­niej ma wiele do ukry­cia, czego dowo­dem jest fakt, że nie odwo­łuje się spo­tka­nia takiej rangi tuż przed. Jak myślisz? Co dzieje się w halach fermy, skoro Euro­po­sło­wie mogli dotrzeć tylko do bramy?

Swoją drogą zasta­na­wia­jące jest, co trzeba mieć we łbie, by dla kasy robić innym taką krzywdę. Zresztą nie tylko krzywdę samym zwie­rzę­tom, które są tam (nie bójmy się użyć tego stwier­dze­nia) PRODUKOWANE, ale rów­nież ludziom, któ­rzy w więk­szo­ści nie­świa­domie te zwie­rzęta jedzą. A pocho­dzące z nich mięso jest po pro­stu tok­syczne, nafa­sze­ro­wane che­mią, ste­ry­dami, anty­bio­ty­kami, hor­mo­nami, zwłasz­cza hor­mo­nem stresu na jaki zwie­rzęta są nara­żone codzien­nie (o hor­mo­nie wzro­stu nie wspo­mnę). A ludzie potem takie mięso jedzą. No i co się dzi­wić, że mamy kilka razy wię­cej cho­rób, niż np. 30 czy 40 lat temu.

Wciąż cze­kam, aż takie miej­sca zostaną cał­ko­wi­cie zaka­zane, jako szko­dliwe, nie­etyczne, nie­mo­ralne, zagra­ża­jące zarówno ludziom czy przy­ro­dzie dookoła. A do tego spro­wa­dza­jące zwie­rzęta, w ten spo­sób hodo­wane, do roli przedmiotu. A pamię­tać należy, że przedmio­tami nie są!

Bar­dzo dobrze, że takich mate­ria­łów poja­wia się coraz wię­cej, że jest szansa, by nie­świa­domi zupeł­nie ludzie ock­nęli się i dostali odpo­wied­nią por­cję wie­dzy. O tym po pro­stu trzeba TRĄBIĆ wszę­dzie!!! Dzieci w szkole powinny mieć odpo­wied­nie lek­cje, a może całe przedmioty na temat tego, jak cenne jest śro­do­wi­sko, w któ­rym żyją i będą żyli kil­ka­dzie­siąt lat. A taki imbe­cyl jeden z dru­gim takich lek­cji nie miał i być może nawet nie wie, jak wielką krzywdę wyrzą­dza. Co oczy­wi­ście nie zwal­nia go z odpo­wie­dzial­no­ści, za swoje czyny!

I wła­śnie dla­tego…

Dla dobra zwierzątMój kanał, blog i media spo­łecz­no­ściowe rów­nież będą się przy­czyniać do poprawy obec­nego stanu dla dobra zwie­rząt i ludzi. I prze­no­sząc się na wieś nie będę poka­zy­wał tylko pięk­nych ogro­dów, bie­ga­ją­cych pie­sków, leniu­chu­ją­cych kot­ków, lecz rów­nież ciemną stronę całego wiej­skiego życia. I jak trzeba będzie to stanę w obro­nie zwie­rząt.

Na począ­tek posta­no­wi­łem zało­żyć 2 grupy POMOC na Face­bo­oku.

#1: Dla dobra zwie­rząt – kliknij i dołącz
#2: Dla dobra natury (ta dopiero powsta­nie)

To grupy, w któ­rych jak naj­bar­dziej będziemy pisać o pięk­nie przy­rody, o wspa­nia­łych zwie­rzętach, o dobrym ich trak­to­wa­niu, ale rów­nież będziemy poka­zy­wać to, co złe i co zmie­nić trzeba.

Nie­stety w Pol­sce i na świe­cie, temat zwie­rząt jest wciąż tema­tem tabu, mało kto wie, jak jest naprawdę. Więk­szość ludzi woli po pro­stu nie wie­dzieć, jak są trak­to­wane zwie­rzęta „prze­my­słowe” – samo to okre­śle­nie już obrzy­dza. Tra­giczne warunki na fer­mach, a czę­sto rów­nież w pry­wat­nych małych gospo­dar­stwach. Trak­to­wa­nie zwie­rząt, jak śmieci, jak przedmioty, cza­sem nawet u sąsiada za pło­tem i ogólna znie­czu­lica ludzi. A do tego śmieszne wyroki za znę­ca­nie się nad zwie­rzę­tami, a wła­ści­wie w więk­szo­ści przy­pad­ków brak wyro­ków.

Dla dobra zwierzątI tak długo będzie to trwało, jak długo będzie popyt, np. na mięso, bez świa­do­mo­ści jak jest ono pozy­ski­wane. Gło­śno jest już o hodowli klat­ko­wej kur czy zwie­rząt futer­ko­wych, ale to wciąż za mało. Czas, by ludzie wręcz masowo doma­gali się innej hodowli, lep­szego trak­to­wa­nia zwie­rząt, nawet w przy­padku, gdy hodo­wane są na mięso! Dopiero wtedy jest szansa na zmiany. TO JEST MOŻLIWE!

Mam nadzieję, że dołą­czysz do tych grup i zapro­sisz do nich rów­nież swo­ich zna­jo­mych. I mam rów­nież nadzieję, że każdy z człon­ków grupy, także Ty, przy­czyni się do tego, że infor­ma­cje będą udo­stęp­niane jak naj­sze­rzej, by każdy mógł się dowie­dzieć jak jest i jak może być. By każdy uru­cho­mił w sobie sumie­nie, wyobraź­nię i zechciał pomóc. Bo pro­blem doty­czy WSZYSTKICH, nie tylko hodow­ców, czy kon­su­men­tów. Wege­ta­rian czy mię­so­żer­ców. WSZYSTKICH.

Wszystko, co się dzieje dookoła ma w końcu wpływ na śro­do­wi­sko, w któ­rym żyjemy. I nawet jeśli samych nas to nie dotknie, to z pew­no­ścią odczują to nasze dzieci. A pla­netę mamy tylko jedną! I nie­któ­rych zmian cof­nąć się nie da.

Jak ją znisz­czymy dzi­siaj, to jutro jej nie będzie…

Tą głę­boką reflek­sją żegnam się z Tobą w tym wpi­sie. Zostaw pro­szę komen­tarz poni­żej, napisz, co o tym myślisz. Włącz się do dys­ku­sji i prze­każ dalej tę infor­ma­cję – choćby uży­wa­jąc przy­ci­sków „Udo­stęp­nij” poni­żej.

WAŻNE. Dodając komentarz zaznacz opcję “Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach”. Czemu? Ponieważ odpisuję na Twoje komentarze, czasem zadaję Ci pytania, ale nie zawsze o tym wiesz. A często liczę na Twoją odpowiedź i na Twoje zdanie. Warto, byś dostawał powiadomienie o mojej odpowiedzi, tak jak ja o Twojej. Dzięki!
Kilka linków do miejsc, z których o losie zwierząt dowiesz się jeszcze więcej niż ode mnie. Warto odwiedzić:

Adam z Wiejskie Inspiracje - kupię dom na wsi

 

Dzię­kuję, że jeste­ście i wspie­ra­cie

Adam

 

 


Zapisz się również do wiejskiego, inspirującego Newslettera:
WAŻNE LINKI

Jeśli jesz­cze nie oglą­da­łe­ś/aś mojej histo­rii, w któ­rej opo­wia­dam o co cho­dzi z Wiej­skimi Inspi­ra­cjami – warto od tego filmu zacząć TUTAJ.