pomagam

Pomagam, choć czasem i mi potrzebna pomoc

Różne są sytuacje w życiu. Różne mamy pomysły. Gdy widzę, że ktoś potrzebuje pomocy, pomagam. Gdy widzę w kimś potencjał, wspieram. Ale działa to również w drugą stronę. Czasem jest potrzebna pomoc również mi. Bez tej pomocy płynącej od życzliwych ludzi – niewiele byłbym w stanie zrobić.

Koniecznie zaprenumeruj bezpłatnie ten blog ( ➡ po prawej ➡ ).

Wiejskie Inspiracje rozwijają się wyjątkowo. I powstało już kilka ciekawych pomysłów, jak wykorzystać ten projekt dla dobra wszystkich. Pomagam już zwierzętom jak tylko mogę, zwłaszcza tym pokrzywdzonym (Zobacz TUTAJ), pomagam ludziom. Próbuję też tak modyfikować Wiejskie Inspiracje, by dawały jak najwięcej pożytku wszystkim.

W ogrodzie i sadzie, który planuję założyć (Zobacz TUTAJ), będą rosły tylko owoce, warzywa i zioła w 100% naturalne, bez żadnej chemii. Wiele osób już zgłaszało się do mnie, że jeśli w przyszłości będę miał jakieś nadwyżki, to one chętnie je ode mnie wezmą, nawet mogą pomóc czasem w polu. To wspaniałe i wyjątkowe. Dlatego powstał pomysł stworzenia małej bazy noclegowej. Taka mini agroturystyka, dla wszystkich wspaniałych osób, które tak dzielnie wspierają Wiejskie Inspiracje, udzielają się, pomagają, gdy potrzebna jest pomoc.

Takie osoby z największą przyjemnością zaproszę kiedyś do siebie na weekend, na kilka dni. Jest w związku z tym spora szansa, że uda mi się pozyskać sponsorów, dzięki którym ta mała baza noclegowa mogłaby powstać. Jest jednak małe “ale”. Sponsorów w zdecydowanej większości wypadków nie interesują małe projekty, o małym zasięgu. A Wiejskie Inspiracje są póki co małym projektem.

I tu jest właśnie clue – potrzebny jest większy zasięg, by więcej ludzi mogło nas poznać. Potrzebna pomoc, Wasza pomoc, bez niej nie dam rady tego rozwinąć, a nawet jeśli dam to potrwa to kilka lat, zamiast kilku miesięcy.

JAKIE SĄ ROZWIĄZANIA?


Furtka możliwości

Wiej­skie Inspi­ra­cje  otwie­rają przede mną roz­ma­ite furtki, więc trzeba tę szansę wyko­rzy­stać. Trzeba być jednak atrakcyjnym w oczach partnerów i sponsorów. I do tego teraz dążę.

Być może tra­fię na Polak Potrafi, jak już kie­dyś wspo­mnia­łem i dzięki pomocy wielu wspa­nia­łych ludzi uda się zre­ali­zo­wać te wszystkie wspomniane marze­nia. Ale najpierw spróbujmy inaczej.

I tu poja­wia się kolejne wyzwa­nie.

Ten pro­jekt jest naprawdę fajny, wszy­scy o tym wiemy i jak do tej pory podoba się 99% osób. To jest właśnie WIELKA SZANSA, dlatego…

Chcę ład­nie popro­sić Was, Dro­dzy Czy­tel­nicy, o pomoc.
Jeśli ktoś będzie zniesmaczony moją prośbą, trudno, muszę to przełknąć, wziąć na klatę. Ale daję tutaj, w Wiej­skich Inspi­ra­cjach, całe swoje serce, 100% sie­bie i swo­ich umie­jęt­no­ści i cały mój czas, by dać Wam coś war­to­ścio­wego, co każdy może polu­bić, poko­chać, poczuć w tym odro­binę samego sie­bie.
I żeby ktoś mnie źle nie zro­zu­miał… Nie pro­szę Was abso­lut­nie o pie­nią­dze. Cho­dzi mi tylko o kil­ka­na­ście sekund, może minut Waszego czasu i zaan­ga­żo­wa­nia. Tylko tyle wystar­czy, by pomóc roz­wi­nąć się Wiej­skim Inspi­ra­cjom na tyle, by zostały zauwa­żone.

Na szczęście to proste


Social Media - podziel się ikony SMWystar­czy, że pod każ­dym arty­ku­łem, który prze­czy­ta­cie, nawet pod tym tutaj, zosta­wi­cie zda­nie komen­tarza, może nawet kilka zdań;). Są też poni­żej tre­ści przy­ciski do udo­stęp­nia­nia na media spo­łecz­no­ściowe, można wyko­rzy­stać.

 


Z kolei na pod postem, który prze­czy­ta­cie wystar­czy klik­nąć „Lubię to”, zosta­wić komen­tarz, czy udo­stęp­nić, jeśli spodoba Wam się treść. Wbrew pozo­rom to daje naprawdę wiele, a nic nie kosz­tuje.
Social Media - ikonki polubień


Możesz też na FB, użyć przy­cisku „Udo­stęp­nij” pod zdję­ciem tła na samej górze, by pole­cić tę stronę.
Social Media - udostępnij

Social Media - oznaczenieMożesz ozna­czać Wiej­skie Inspi­ra­cje, gdy komen­tu­jesz coś zwią­za­nego z tema­tem (wpi­su­jąc @Wiej­skie Inspi­ra­cje i zazna­cza­jąc wła­ściwą pozy­cję z Ziem­niacz­kiem Pyr­kiem).

 


POMAGAM – można zro­bić dużo wię­cej, by pomóc (i rów­nież to nic nie kosz­tuje).

Można zasub­skry­bo­wać kanał Wiej­skich Inspi­ra­cji na YouTu­bie (to BARDZOOOO pomoże):
www. youtube. com/c/Wiej­skieInspi­ra­cjePL,
obser­wo­wać pro­fil na Insta­gra­mie:
www. insta­gram. com/wiej­skie­in­spi­ra­cje. pl.

YouTube Instagram

I naj­więk­szą pomocą, na jaką mogę od Was liczyć, to zapro­sze­nie Waszych zna­jo­mych do polu­bie­nia Wiej­skie Inspi­ra­cje na  – to jest MEGA OGROMNA POMOC i bar­dzo pro­sta do zro­bie­nia.
Na kom­pu­te­rze, lap­to­pie to dosłow­nie 3 klik­nię­cia: po wej­ściu na Wiej­skie Inspi­ra­cje w kolum­nie po pra­wej stro­nie jest opcja „Zaproś zna­jo­mych”
Social Media - zaproś znajomych
(jeśli jej nie widzisz to pod zdję­ciem tła na samej górze, obok przy­cisku „udo­stęp­nij” jest przy­cisk „…” (trzy kropki) – kli­ka­jąc w niego rów­nież masz opcję „Zaproś zna­jo­mych”.
Social Media - udostępnij
Po klik­nię­ciu ukaże się lista zna­jo­mych, a nad nią opcja „Zaznacz wszyst­kich”. Zazna­czasz i kli­kasz „Wyślij zapro­sze­nia” na dole.
Social Media - zaznacz
I to wszystko – kilka sekund, a pomoc WIELKA. Na tele­fo­nie nie­stety klika się ręcz­nie w każ­dego zna­jo­mego, ale idzie to w miarę szybko.

Wielkie serce zawsze pomaga – Pomagam!

Jeśli możesz pomóc jesz­cze jakoś ina­czej, masz jakiś pomysł lub radę dla mnie – pisz śmiało na lub na priv FB – zawsze odpi­suję.

A może Ty jesteś już bar­dziej zna­nym niż ja blo­ge­rem, vlo­ge­rem, influ­en­ce­rem i jeśli mój pro­jekt Ci się podoba to możesz i zechcesz pomóc? Będę bar­dzo wdzięczny za każdą dobrą, pomocną dłoń.
______________________
Prze­pra­szam, jeśli kogoś ura­zi­łem moją prośbą o pomoc.
Dzię­kuję każ­demu, kto pomoże. Daj­cie znać w komen­ta­rzu, czy mogę na Was liczyć – chciał­bym móc podzię­ko­wać każ­demu z osobna, a może kie­dyś i oso­bi­ście.
WAŻNE. Dodając komentarz zaznacz opcję “Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach”. Czemu? Ponieważ odpisuję na Twoje komentarze, czasem zadaję Ci pytania, ale nie zawsze o tym wiesz. A często liczę na Twoją odpowiedź i na Twoje zdanie. Warto, byś dostawał powiadomienie o mojej odpowiedzi, tak jak ja o Twojej. Dzięki!

Adam z Wiejskie Inspiracje - kupię dom na wsi

Z góry dzię­kuję wszyst­kim życz­li­wym oso­bom

Dzię­kuję, że jeste­ście i wspie­ra­cie

Adam

 

 


Zapisz się również do wiejskiego, inspirującego Newslettera:
WAŻNE LINKI

Jeśli jesz­cze nie oglą­da­łe­ś/aś mojej histo­rii, w któ­rej opo­wia­dam o co cho­dzi z Wiej­skimi Inspi­ra­cjami – warto od tego filmu zacząć TUTAJ.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments