Filmy o gotowaniu

Filmy o gotowaniu – TOP 5

Filmy o gotowaniu – ranking Wiejskich Inspiracji

Każdy z nas chyba lubi dobre filmy… A jeśli ktoś ma żyłkę do goto­wa­nia, to łącząc pasje nie ma nic lep­szego, jak filmy o goto­wa­niu. Swego czasu mia­łem na to ogromną fazę, w cza­sie gdy two­rzył się pro­jekt o podró­żach kuli­nar­nych. Jed­nak przy Wiej­skich Inspi­ra­cjach temat jest jak najbar­dziej aktu­alny. Oto moje krót­kie recen­zje. Bon Appe­tit!

Koniecznie zaprenumeruj bezpłatnie ten blog ( ➡ po prawej ➡ ).

  1. Szef

Szef - filmy o gotowaniuFilm, który ma chyba naj­wię­cej wspól­nego i z goto­wa­niem, i z podró­żami. Histo­ria powsta­nia Food­trucka, który zwie­dził sporą część kon­ty­nentu, zbie­ra­jąc ogromne rze­sze fanów. Prze­za­bawna, ale i moty­wu­jąca kome­dia, która sta­no­wiła dla mnie pewną inspi­ra­cję.

Do tego kubań­ska muzyka i prze­pyszne goto­wa­nie na ekra­nie, ze zna­ko­mitą obsadą: Sofia Ver­gara, Scar­lett Johans­son, Dustin Hof­f­man, Robert Dow­ney Jr oraz główny boha­ter, w któ­rego wcie­lił się Jon Favreau, który oprócz zagra­nia głów­nej roli rów­nież napi­sał sce­na­riusz, wypro­du­ko­wał i wyre­ży­se­ro­wał ten film – taki zdolny facet.

Ten film po pro­stu smacz­nie się ogląda, a przy oka­zji nieco podró­żuje.

Poniżej możesz obejrzeć:

Szef – zwiastun filmu:

 

  1. Ugo­to­wany

Ugotowany - Filmy o gotowaniuPomimo puenty, która raczej nie jest trudna do prze­wi­dze­nia, jest to film, który trzyma widza w napię­ciu i ma kilka nie­prze­wi­dy­wal­nych zwro­tów akcji. Główny boha­ter jest zna­nym i cenio­nym kucha­rzem, pupil­kiem mediów, który nie­stety sta­cza się w ciemną stronę sławy. Po mocno demo­ra­li­zu­ją­cym okre­sie posta­na­wia się jed­nak zebrać w sobie i „zacząć na nowo”. Burz­liwe to początki, ale zapał i per­fek­cjo­nizm znacz­nie mu w tym poma­gają.

Zbiera ekipę naj­lep­szych zna­jo­mych z branży, nama­wia daw­nego przy­ja­ciela, by pozwo­lił mu popro­wa­dzić jego restau­ra­cję w luk­su­so­wym hotelu i zaczyna swoją kru­cjatę. Cel: zdo­być trze­cią gwiazdkę Miche­lina.

Film cza­sem zabawny, cza­sem groźny, ostry i nie­prze­sło­dzony. Dobra obsada i naprawdę nie­zły sce­na­riusz. Jeśli nie jesteś skraj­nym maso­chi­stą – nie oglą­daj tego filmu z pustym żołąd­kiem. To, co zoba­czysz na lśnią­cych taler­zach prze­ro­śnie naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia i spo­wo­duje nad­pro­duk­cję Two­ich śli­nia­nek. Jed­no­cze­śnie ujrzysz praw­dziwy pot i łzy, jakie towa­rzy­szą każ­dej pracy nad stwo­rze­niem kuli­nar­nego dzieła sztuki. Dla mnie mega inspi­ra­cja. Nie sztuka chlap­nąć łyżkę ziem­nia­ków na talerz i okra­sić tłusz­czem. Sztuką jest z takich ziem­nia­ków zro­bić dzieło sztuki, które syci jesz­cze zanim skosz­tu­jesz.

Jeśli inte­re­sują Cię filmy o goto­wa­niu – ta pozy­cja powinna zna­leźć się na Two­jej liście „Must-watch”. Bez dwóch zdań!

Poniżej możesz obejrzeć:

Ugotowany – zwiastun filmu:

 

  1. Julie & Julia

Julie & Julia - Filmy o gotowaniuKto wie, czy to wła­śnie nie ta cie­pła kome­dia przy­czy­niła się do znacz­nego wzro­stu ilo­ści i popu­lar­no­ści blo­gów kuli­nar­nych. Bio­rąc pod uwagę, że znaczna ich część powstała w latach 2009-2010, jest to praw­do­po­dob­ne… Zwłasz­cza, że film to nie fik­cja, lecz histo­ria oparta na fak­tach. Mój zapęd do kuli­na­riów, a nawet blo­gów kuli­nar­nych powstał jed­nak znacz­nie przed obej­rze­niem tego filmu. Niem­niej jed­nak inspi­ra­cje z filmu są wciąż dla mnie cenne!

Dwie kobiety, dwie histo­rie, dwie płasz­czy­zny cza­sowe. Z jed­nej strony opo­wieść o życiu w powo­jen­nej Fran­cji, gdzie Julia Child (nie­sa­mo­wity kunszt aktor­ski Meryl Streep) zaczyna z nudów uczyć się goto­wać. Dziś jest świa­tową ikoną kuli­narną. Z dru­giej strony Julie Powell (młoda Amy Adams), która już w dzi­siej­szych cza­sach podej­muje próbę przy­go­to­wa­nia w ciągu roku 524 potraw z książki kuchar­skiej swo­jej idolki Julii Child, jed­no­cze­śnie opi­su­jąc swoje zma­ga­nia na blogu. Jak jej poszło? Musisz się prze­ko­nać oglą­da­jąc ten film o goto­wa­niu.

Poniżej możesz obejrzeć:

Julie & Julia – zwiastun filmu:

 

  1. Niebo w gębie

Niebo w gębie - Filmy o gotowaniuHisto­ria inspi­ro­wana auten­tyczną posta­cią Dani­èle Mazet-Del­peuch, kucharki odpo­wie­dzial­nej za menu pre­zy­denta Fran­cji Fra­nçois Mit­ter­randa. To kino nie tylko dla miło­śni­ków kuchni fran­cu­skiej, a szcze­gólny spo­sób podej­ścia głów­nej boha­terki do swo­ich obo­wiąz­ków spra­wia, że nie wia­domo do końca czego się spo­dzie­wać. W pewien spo­sób przy­po­mina moją osobę. Co chwila potra­fię wymy­śleć coś nowego. Nie wiesz i nie będziesz wie­dzieć, w któ­rym momen­cie Cię zasko­czę i czym.

Rów­nież dwie płasz­czy­zny cza­sowe, w któ­rych dzieje się akcja, dodaje temu dziełu pew­nego kon­tra­stu. Z jed­nej strony kuch­nie Pałacu Eli­zej­skiego, z dru­giej sto­łówka dla fran­cu­skich polar­ni­ków. Dwie skraj­no­ści, dwie histo­rie, dwa spo­soby patrze­nia, ale podej­ście nie­kon­wen­cjo­nalne w obu przy­pad­kach. A film jeden. Jeśli filmy o gotowaniu to coś, co Was kręci  – warto obej­rzeć.

Poniżej możesz obejrzeć:

Niebo w gębie – zwiastun filmu:

 

  1. Faceci od kuchni

Faceci od kuchni - Filmy o gotowaniuZakrę­cona, fran­cu­ska kome­dia. Po pro­stu.

Znany w całym Paryżu mistrz kuchni zaczyna mieć pro­blemy z powodu braku kuli­nar­nej weny. Mimo, że do pro­wa­dzo­nej przez Ale­xan­dra Lagarde (Jean Reno) restau­ra­cji usta­wiają się kolejki, to jed­nak wła­ści­ciel chce zmie­nić menu na bar­dziej nowo­cze­sne. Zatem idą zmiany. Dosto­so­wać się czy wal­czyć o swoje? Na szczę­ście na jego dro­dze pojawi się bar­dzo zdolny Jacky Bon­not (Michaël Youn) – kucharz z zami­ło­wa­nia, który potrafi ugo­to­wać wszystko. Co z tego wynik­nie? Musisz się prze­ko­nać.

Poniżej możesz obejrzeć:

Faceci od kuchni – zwiastun filmu:

 

Wiejskie Inspiracje w kuchni i przed ekranem

To lista moich pro­po­zy­cji dla inspi­ra­cji w kuchni (jak widać rów­nież w blo­go­wa­niu). Dla inspi­ra­cji wiej­skich i nie tylko, gdyż nawet w swoj­skiej kuchni, mimo, że z pew­no­ścią jest pyszna, można prze­my­cić odro­binę nowo­cze­sno­ści i ele­gan­cji. Zarówno co do pierw­szego, jak i dru­giego znaj­dzie­cie mnó­stwo przy­kła­dów w powyż­szych fil­mach.

Fina­łem przy­gody z moją prze­pro­wadzką na wieś będzie na pewno rów­nież goto­wa­nie i w znacz­nej czę­ści swoj­ska kuch­nia wiej­ska. Zresztą – co nieco już gotowałem i przepisami się z Wami dzieliłem. Ot choćby dla przypomnienia:

Spaghetti a’la Bolognese – danie WEGE z dynią makaronową

Zupa krem z dyni – curry

Sok owocowo-warzywny z wyciskarki


Zasubskrybujcie koniecznie kanał YT Wiejskich Inspiracji – to tam teraz pojawiają się najświeższe materiały. Kanał YT:
Fanpage FB:
Instagram:

Dajcie również znać, czy spodobało Wam się powyższe zestawienie oraz jakie jeszcze filmy o gotowaniu proponujecie, lub jakie z szeroko rozumianą wsią. Może dopiszę je do tej listy lub zrobię nową.
Przyciski do udostępniania Waszym znajomym znajdziecie poniżej.


Na wszyst­kie Wasze komentarze, opinie czy pyta­nia odpo­wiemy z pewnością i z przyjemnością. Pamię­tajcie tylko, by w cza­sie doda­wa­nia komen­tarza zazna­czyć okienka:Powiadamiaj mnie o wpisach

– wtedy dosta­niecie powia­do­mie­nie, że ja lub inni czytelnicy odpo­wie­dzieli na Wasz komen­tarz – będziemy mogli kon­ty­nu­ować roz­mowę.


ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jak mieć coś bez płacenia za to
Zobacz nasze zmagania z szukaniem domu
i wreszcie Przeprowadzka na wieś

 

Adam z Wiejskie InspiracjeDziękuję i miłego oglądania

Adam

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

12 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Bożena Z.

Cześć Adamie, dzięki za polecenie kilku fajnych filmów 🙂 Moje pierwsze skojarzenie to film „Czekolada”, bardzo mi się podobał, klimatyczny, wartościowy, i raczej nie tylko o gotowaniu. Ja akurat po wielu latach zaawansowanego gotowania coraz częściej odkrywam urok surowego witariańskiego jedzenia, na przykład cuda i cudeńka z dehydratora. Z miasta na wieś uciekłam już 17 lat temu, więc rozumiem ideę, pozdrawiam i życzę rozwoju bloga 🙂

Kasia :)

Super zestawienie, na 100 % skorzystam 🙂

Bożena Z.

Co prawda nasi dziadowie żyjący na wsi nie kierowali się raczej ideologią witariańską, jednak czyż wiejska prostota nie prosi się sama o wykorzystanie obfitości świeżych sezonowych warzyw i owoców oraz innych nieprzetworzonych produktów z wiejskich gospodarstw? Odnośnie filmów przypomniał mi się jeszcze jeden stary, niezły film z motywem kulinarnym – „Uczta Babette”. Będę śledzić wpisy 🙂

Anna Gosia

Ciekawe zestawienie niestety nie moge wygospodarować czasu na oglądanie filmów.

Wiejskie Inspiracje

To bardzo niedobrze… Polecam Ci w takim razie pewien artykuł: http://trenermotywacyjny.pl/jak-sie-zmotywowac-10-sposobow/ – zwłaszcza punkty 4. i 10. Treść punktu zaczyna się przed tytułem punktu. Warto czasem spojrzeć inaczej 😉 Powodzenia!

Ania W

Dwa z nich oglądałam, a resztę z przyjemnością obejrzę 🙂 Zwłaszcza ostatni film mnie intryguje

Anna Bednarczyk

Nie oglądałam żadnego z tych filmów. Jednak bardzo lubię komedie i chętnie je obejrze

Bardzo interesujące zestawienie, aż się dziwię, że nie widziałam żadnego z nich! A wszystkie wydają się bardzo ciekawe. Zacznę chyba jednak od Ugotowanego. Cóż, jestem fanką Bradleya 😉

Moim zdaniem jedna z jego najlepszych ról. Choć „Szef” też rewelacyjny.

Rewelacyjny wpis. Właśnie sobie uświadomiłem, że wszystkie te filmy widziałem.