Filmy o gotowaniu

Filmy o gotowaniu – TOP 5

Filmy o gotowaniu – ranking Wiejskich Inspiracji

Chyba każdy z nas lubi dobre filmy… A jeśli ktoś ma żyłkę do goto­wa­nia, to łącząc pasje nie ma nic lep­szego, jak filmy o goto­wa­niu. Swego czasu mia­łem na to ogromną fazę, w cza­sie gdy two­rzył się pro­jekt o podró­żach kuli­nar­nych, który z czasem przerodził się w Blog-Kulinarny.pl. Przy Wiej­skich Inspi­ra­cjach temat jest jak najbar­dziej aktu­alny. Oto moje krót­kie recen­zje. Bon Appe­tit!

Subskrybuj nasz kanał kulinarny – Kliknij w: kanał YouTube Wiejskie Inspiracje, wiejski kanał, wiejski vlog, vlog o życiu na wsi, yt o wsi,

  1. Szef

Szef - filmy o gotowaniuFilm, który ma chyba naj­wię­cej wspól­nego i z goto­wa­niem, i z podró­żami. Histo­ria powsta­nia Food­trucka, który zwie­dził sporą część kon­ty­nentu, zbie­ra­jąc ogromne rze­sze fanów. Prze­za­bawna, ale i moty­wu­jąca kome­dia, która sta­no­wiła dla mnie pewną inspi­ra­cję.

Do tego kubań­ska muzyka i prze­pyszne goto­wa­nie na ekra­nie, ze zna­ko­mitą obsadą: Sofia Ver­gara, Scar­lett Johans­son, Dustin Hof­f­man, Robert Dow­ney Jr oraz główny boha­ter, w któ­rego wcie­lił się Jon Favreau, który oprócz zagra­nia głów­nej roli rów­nież napi­sał sce­na­riusz, wypro­du­ko­wał i wyre­ży­se­ro­wał ten film – taki zdolny facet.

Ten film po pro­stu smacz­nie się ogląda, a przy oka­zji nieco podró­żuje.

Poniżej możesz obejrzeć:

Szef – zwiastun filmu:

słoje do przetworów, słoiki konserwowe, kamionkowe naczynia, przetwory domowe, konserwacja żywności, tradycyjne metody przechowywania, słoje szklane, kamionka w kuchni, domowe przetwory, słoiki z zakrętką, naczynia do fermentacji, przetwory sezonowe, słoje do kompotów, słoiki do dżemów
Wyposażenie i akcesoria do kuchni i spiżarni z RABATEM – KLIKNIJ TUTAJ
  1. Ugo­to­wany

Ugotowany - Filmy o gotowaniuPomimo puenty, która raczej nie jest trudna do prze­wi­dze­nia, jest to film, który trzyma widza w napię­ciu i ma kilka nie­prze­wi­dy­wal­nych zwro­tów akcji. Główny boha­ter jest zna­nym i cenio­nym kucha­rzem, pupil­kiem mediów, który nie­stety sta­cza się w ciemną stronę sławy. Po mocno demo­ra­li­zu­ją­cym okre­sie posta­na­wia się jed­nak zebrać w sobie i „zacząć na nowo”. Burz­liwe to początki, ale zapał i per­fek­cjo­nizm znacz­nie mu w tym poma­gają.

Zbiera ekipę naj­lep­szych zna­jo­mych z branży, nama­wia daw­nego przy­ja­ciela, by pozwo­lił mu popro­wa­dzić jego restau­ra­cję w luk­su­so­wym hotelu i zaczyna swoją kru­cjatę. Cel: zdo­być trze­cią gwiazdkę Miche­lina.

Film cza­sem zabawny, cza­sem groźny, ostry i nie­prze­sło­dzony. Dobra obsada i naprawdę nie­zły sce­na­riusz. Jeśli nie jesteś skraj­nym maso­chi­stą – nie oglą­daj tego filmu z pustym żołąd­kiem. To, co zoba­czysz na lśnią­cych taler­zach prze­ro­śnie naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia i spo­wo­duje nad­pro­duk­cję Two­ich śli­nia­nek. Jed­no­cze­śnie ujrzysz praw­dziwy pot i łzy, jakie towa­rzy­szą każ­dej pracy nad stwo­rze­niem kuli­nar­nego dzieła sztuki. Dla mnie mega inspi­ra­cja. Nie sztuka chlap­nąć łyżkę ziem­nia­ków na talerz i okra­sić tłusz­czem. Sztuką jest z takich ziem­nia­ków zro­bić dzieło sztuki, które syci jesz­cze zanim skosz­tu­jesz.

Jeśli inte­re­sują Cię filmy o goto­wa­niu – ta pozy­cja powinna zna­leźć się na Two­jej liście „Must-watch”. Bez dwóch zdań!

Poniżej możesz obejrzeć:

Ugotowany – zwiastun filmu:

olejki eteryczne z rabatem 10 procent - lawenda, sosna, eukaliptus, trawa cytrynowa, mięta, goździki, limonka, pomarańcza, cynamon,
Olejki eteryczne z górnej półki z rabatem – KLIKNIJ TUTAJ
  1. Julie & Julia

Julie & Julia - Filmy o gotowaniuKto wie, czy to wła­śnie nie ta cie­pła kome­dia przy­czy­niła się do znacz­nego wzro­stu ilo­ści i popu­lar­no­ści blo­gów kuli­nar­nych. Bio­rąc pod uwagę, że znaczna ich część powstała w latach 2009-2010, jest to praw­do­po­dob­ne… Zwłasz­cza, że film to nie fik­cja, lecz histo­ria oparta na fak­tach. Mój zapęd do kuli­na­riów, a nawet blo­gów kuli­nar­nych powstał jed­nak znacz­nie przed obej­rze­niem tego filmu. Niem­niej jed­nak inspi­ra­cje z filmu są wciąż dla mnie cenne!

Dwie kobiety, dwie histo­rie, dwie płasz­czy­zny cza­sowe. Z jed­nej strony opo­wieść o życiu w powo­jen­nej Fran­cji, gdzie Julia Child (nie­sa­mo­wity kunszt aktor­ski Meryl Streep) zaczyna z nudów uczyć się goto­wać. Dziś jest świa­tową ikoną kuli­narną. Z dru­giej strony Julie Powell (młoda Amy Adams), która już w dzi­siej­szych cza­sach podej­muje próbę przy­go­to­wa­nia w ciągu roku 524 potraw z książki kuchar­skiej swo­jej idolki Julii Child, jed­no­cze­śnie opi­su­jąc swoje zma­ga­nia na blogu. Jak jej poszło? Musisz się prze­ko­nać oglą­da­jąc ten film o goto­wa­niu.

Poniżej możesz obejrzeć:

Julie & Julia – zwiastun filmu:

Subskrybuj nasz kanał kulinarny – Kliknij w: kanał YouTube Wiejskie Inspiracje, wiejski kanał, wiejski vlog, vlog o życiu na wsi, yt o wsi,

  1. Niebo w gębie

Niebo w gębie - Filmy o gotowaniuHisto­ria inspi­ro­wana auten­tyczną posta­cią Dani­èle Mazet-Del­peuch, kucharki odpo­wie­dzial­nej za menu pre­zy­denta Fran­cji Fra­nçois Mit­ter­randa. To kino nie tylko dla miło­śni­ków kuchni fran­cu­skiej, a szcze­gólny spo­sób podej­ścia głów­nej boha­terki do swo­ich obo­wiąz­ków spra­wia, że nie wia­domo do końca czego się spo­dzie­wać. W pewien spo­sób przy­po­mina moją osobę. Co chwila potra­fię wymy­śleć coś nowego. Nie wiesz i nie będziesz wie­dzieć, w któ­rym momen­cie Cię zasko­czę i czym.

Rów­nież dwie płasz­czy­zny cza­sowe, w któ­rych dzieje się akcja, dodaje temu dziełu pew­nego kon­tra­stu. Z jed­nej strony kuch­nie Pałacu Eli­zej­skiego, z dru­giej sto­łówka dla fran­cu­skich polar­ni­ków. Dwie skraj­no­ści, dwie histo­rie, dwa spo­soby patrze­nia, ale podej­ście nie­kon­wen­cjo­nalne w obu przy­pad­kach. A film jeden. Jeśli filmy o gotowaniu to coś, co Was kręci  – warto obej­rzeć.

Poniżej możesz obejrzeć:

Niebo w gębie – zwiastun filmu:

 

  1. Faceci od kuchni

Faceci od kuchni - Filmy o gotowaniuZakrę­cona, fran­cu­ska kome­dia. Po pro­stu.

Znany w całym Paryżu mistrz kuchni zaczyna mieć pro­blemy z powodu braku kuli­nar­nej weny. Mimo, że do pro­wa­dzo­nej przez Ale­xan­dra Lagarde (Jean Reno) restau­ra­cji usta­wiają się kolejki, to jed­nak wła­ści­ciel chce zmie­nić menu na bar­dziej nowo­cze­sne. Zatem idą zmiany. Dosto­so­wać się czy wal­czyć o swoje? Na szczę­ście na jego dro­dze pojawi się bar­dzo zdolny Jacky Bon­not (Michaël Youn) – kucharz z zami­ło­wa­nia, który potrafi ugo­to­wać wszystko. Co z tego wynik­nie? Musisz się prze­ko­nać. Takie filmy o gotowaniu dobrze smakują…

Poniżej możesz obejrzeć:

Faceci od kuchni – zwiastun filmu:

 

Wiejskie Inspiracje w kuchni i przed ekranem

To lista moich pro­po­zy­cji dla inspi­ra­cji w kuchni (jak widać rów­nież w blo­go­wa­niu). Dla inspi­ra­cji wiej­skich i nie tylko, gdyż nawet w swoj­skiej kuchni, mimo, że z pew­no­ścią jest pyszna, można prze­my­cić odro­binę nowo­cze­sno­ści i ele­gan­cji. Zarówno co do pierw­szego, jak i dru­giego znaj­dzie­cie mnó­stwo przy­kła­dów w powyż­szych fil­mach.

Subskrybuj nasz kanał kulinarny – Kliknij w: kanał YouTube Wiejskie Inspiracje, wiejski kanał, wiejski vlog, vlog o życiu na wsi, yt o wsi,

Fina­łem przy­gody z naszą prze­pro­wadzką na wieś będzie na pewno rów­nież goto­wa­nie i w znacz­nej czę­ści swoj­ska kuch­nia wiej­ska. Zresztą – co nieco już gotowałem i przepisami się z Wami dzieliłem. Ot choćby dla przypomnienia – nasze filmy o gotowaniu:

Spaghetti a’la Bolognese – danie WEGE z dynią makaronową

Zupa krem z dyni – curry

Sok owocowo-warzywny z wyciskarki

blendery, blender, blender próżniowy, urządzenie kuchenne, mikser, blender do smoothie, blendowanie, przyrządy kuchenne, sprzęt AGD, blender na mokro i na sucho, blender wielofunkcyjny prasa do oleju, olej tłoczony na zimno, maszyna do tłoczenia oleju, olej rzepakowy, olej lniany, olej kokosowy, tłoczenie oleju, olej roślinny, zdrowy olej, naturalny olej, tłoczenie na zimno, maszyna do tłoczenia, zdrowa żywność, zdrowe tłuszcze, dieta z olejami, korzyści zdrowotne olejów, tłuszcze roślinne Wyciskarka wolnoobrotowa pozioma Alfa Pure 8% rabatu

Wyciskarki, blendery, prasy do oleju i wiele innych sprzętów do kuchni, z rabatami znajdziesz TUTAJ


Zasubskrybujcie koniecznie kanał YT Wiejskich Inspiracji – to tam teraz pojawiają się najświeższe materiały. Kanał YT:
Fanpage FB:
Instagram:

Dajcie również znać, czy spodobało Wam się powyższe zestawienie oraz jakie jeszcze filmy o gotowaniu proponujecie, lub jakie z szeroko rozumianą wsią. Może dopiszę je do tej listy lub zrobię nową.
Przyciski do udostępniania Waszym znajomym znajdziecie poniżej.


Na wszyst­kie Wasze komentarze, opinie czy pyta­nia odpo­wiemy z pewnością i z przyjemnością. Pamię­tajcie tylko, by w cza­sie doda­wa­nia komen­tarza zazna­czyć okienka:Powiadamiaj mnie o wpisach

– wtedy dosta­niecie powia­do­mie­nie, że ja lub inni czytelnicy odpo­wie­dzieli na Wasz komen­tarz – będziemy mogli kon­ty­nu­ować roz­mowę.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:
RABATY
Jak mieć coś bez płacenia za to
Zobacz nasze zmagania z szukaniem domu
i wreszcie Przeprowadzka na wieś

 

Adam z Wiejskie InspiracjeDziękuję i miłego oglądania

Adam

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

12 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Bożena Z.

Cześć Adamie, dzięki za polecenie kilku fajnych filmów 🙂 Moje pierwsze skojarzenie to film “Czekolada”, bardzo mi się podobał, klimatyczny, wartościowy, i raczej nie tylko o gotowaniu. Ja akurat po wielu latach zaawansowanego gotowania coraz częściej odkrywam urok surowego witariańskiego jedzenia, na przykład cuda i cudeńka z dehydratora. Z miasta na wieś uciekłam już 17 lat temu, więc rozumiem ideę, pozdrawiam i życzę rozwoju bloga 🙂

Kasia :)

Super zestawienie, na 100 % skorzystam 🙂

Bożena Z.

Co prawda nasi dziadowie żyjący na wsi nie kierowali się raczej ideologią witariańską, jednak czyż wiejska prostota nie prosi się sama o wykorzystanie obfitości świeżych sezonowych warzyw i owoców oraz innych nieprzetworzonych produktów z wiejskich gospodarstw? Odnośnie filmów przypomniał mi się jeszcze jeden stary, niezły film z motywem kulinarnym – “Uczta Babette”. Będę śledzić wpisy 🙂

Anna Gosia

Ciekawe zestawienie niestety nie moge wygospodarować czasu na oglądanie filmów.

Wiejskie Inspiracje

To bardzo niedobrze… Polecam Ci w takim razie pewien artykuł: http://trenermotywacyjny.pl/jak-sie-zmotywowac-10-sposobow/ – zwłaszcza punkty 4. i 10. Treść punktu zaczyna się przed tytułem punktu. Warto czasem spojrzeć inaczej 😉 Powodzenia!

Ania W

Dwa z nich oglądałam, a resztę z przyjemnością obejrzę 🙂 Zwłaszcza ostatni film mnie intryguje

Anna Bednarczyk

Nie oglądałam żadnego z tych filmów. Jednak bardzo lubię komedie i chętnie je obejrze

Bardzo interesujące zestawienie, aż się dziwię, że nie widziałam żadnego z nich! A wszystkie wydają się bardzo ciekawe. Zacznę chyba jednak od Ugotowanego. Cóż, jestem fanką Bradleya 😉

Moim zdaniem jedna z jego najlepszych ról. Choć “Szef” też rewelacyjny.

Rewelacyjny wpis. Właśnie sobie uświadomiłem, że wszystkie te filmy widziałem.